Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Kanalizácia a ČOV

Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
na poskytnutie služby
„Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa zákazky: Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV"


1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávate!' podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Obec Želovce
Sídlo organizácie: Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
IČO: 00319716
Internetová adresa organizácie (URL): www.zelovce.sk
Zastúpený: Ing. Július Makó CSC., starosta obce
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba: Telefón:
E-mail:
JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M. Hurbana 2, 94063 Nové Zámky
Ing. Kornel Ács, splnomocnená osoba 0918 506 405 kornel.acs@gmail.com


2. PREDMET ZÁKAZKY


Názov: „Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa zákazky: Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV"
2.1 Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania pre výber dodávateľa v rámci Projektu Objednávateľa (ďalej len ako „Verejné obstarávanie"). Zhotoviteľsa zaväzuje začať Verejné obstarávanie najneskôr do podania žiadosti o NFP.
2.1.2 Vypracovanie súťažných podkladov
2.1.3 Vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
2.1.4 Zaslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do vestníka verejného obstarávania
2.1.5 Sumarizácia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní
2.1.6 Vyhodnotenie podmienok splnenia účasti záujemcov - zápisnica
2.1.7 Zaslanie výziev záujemcom na predloženie ponuky
2.1.8 Zaslanie súťažných podkladov
2.1.9 Sumarizácia záujemcov, ktorí predložili ponuku
2.1.10 Vypracovanie čestného vyhlásenia pre každého člena komisie zúčastňujúceho sa na otváraní a vyhodnocovaní ponúk
2.1.11 Prezenčná listina zo zasadnutia komisie na otváraní obálok
2.1.12 Účasť na zasadnutí komisie pri otváraní ponúk
2.1.13 Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotení ponúk
2.1.14 Vypracovanie oznámení o úspešnosti / neúspešnosti ponuky uchádzačov
2.1.15 Odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do vestníku


Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Želovce

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 2500 EUR bez DPH


Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávate!' podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon"), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Trvanie zmluvy:
Obdobie: 30 dní od účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník").
Zdroj finančných prostriedkov:
Financovanie predmetu zákazky bude z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a štrukturálnych fondov Európskej únie: Operačného programu Ľudské zdroje.
Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
Variantné riešenie: Nie.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky sa nevyžaduje.
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia: Verejný obstarávate!' nepoužije elektronickú aukciu.


3. PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:


Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať
1. Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
2. Ponukový list, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na dodanie požadovanej služby s uvedením celkovej ponúkanej ceny za poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH (Tabuľka pre stanovenia ceny). Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
3. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar resp. poskytovať službu . U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra. Uvedené doklady uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom spôsobilej osoby.
4. Návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy.
5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže a taktiež s obchodnými podmienkami predmetu zákazky uvedenými v prílohe výzvy na predkladanie ponúk.
Predloženie ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuka a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk: 14.9.2018 do 11:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronickou poštou na kontaktné miesto to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu (viď. čl. 1 tejto výzvy).


Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „súťaž - neotvárať"
4. Označenie heslom súťaže: „Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa zákazky: Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV"


Lehota otvárania ponúk: 14.9.2018 o 13:00 hod..


Náklady na ponuku:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 31.8.2018
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%.
Po vyhodnotení Verejný obstarávate!' písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ by Verejný obstarávate!' musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávate!' môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Verejný obstarávate!' bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy.
b) Verejný obstarávate!'si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
c) Verejný obstarávate!'si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
d) Verejný obstarávate!'oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.
e) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávate!'je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa §117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovatel' musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
f) Verejný obstarávate!' požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
EÚ.


S pozdravom
v Želovciach, dňa 6.9.2018
Ing. Július Makó CSc. starosta obce Želovce


 
ÚvodÚvodná stránka