Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Správne konanie - Naď, ŽelovceVytlačiť
 

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

                Obec Želovce, 991 06 Želovce

Elektronicky: obec@zelovce.sk,   

 

Začaté správne konania:

 

Číslo konania

Predmet konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

 

 

 

 

Č. 502/2016

 (SUS 00195/2016)

Pán Ing. Ján Naď, Stredné Plachtince 129, 991 24 Dolné Plachtince,  požiadal  dňa 11. 11.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín, 144 ks stromov – agát biely s obvodom  kmeňa 51 – 115 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku   parc. č. E KN 407/21 –   záhrada, E KN 407/22 – záhrada, E KN 407/23 – trvalý trávny porast, E KN 407/31 – orná pôda, 532/13 – orná pôda, E KN 532/19 – orná pôda, E KN 532/20 – trvalý trávny porast, E KN 532/23 – orná pôda, E KN 551/1 – trvalý trávny porast, E KN 551/2 – trvalý trávny porast, E KN 551/6 – orná pôda, E KN 551/8 – orná pôda, E KN 551/9 – orná pôda  mimo zastavaného územia obce v k. ú. Želovce. Vlastníkom pozemkov  kde dreviny rastú v k. ú.  Želovce je SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  v podiele 1/1.

 

 

Žiadosť bola doručená Obci Želovce  11.11.2016

 

 

 

14.11.2016

7dní  od zverejnenia informácie

 


 
 


3412227

Úvodná stránka