Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce ŽelovceVytlačiť
 

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce


Obec Želovce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajatia majetku obce.

Predmet prenájmu:
- poľnohospodárska pôda, za odplatné užívanie pre účely riadneho poľnohospodárskeho využívania o celkovej výmere 16,4780 ha, v členení podľa registra E KÚ 874 302 Želovce.

Ročné nájomné:
- 1368,17 €, (slovom jedentisíctristošesťdesiatosem 17/100 €)

Nájomca:
- AGROPODNIK Želovce, s.r.o.
991 06 Želovce

Doba nájmu:
- do 31.12.2030


V Želovciach, 03.03.2017

Ing. Július Makó CSc. - starosta

Dátum vyvesenia: 03.03.2017

Dátum zvesenia:

Poznámka:
V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov obec je povinná zverejniť zámer prenajatia majetku obce najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu na svojej úradnej tabuli a na svojej intemetovej stránke. Zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.


 
 


3412242

Úvodná stránka