Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Podávanie kandidátnych listín do 11.9. 2018 do 24.00 hod., v úradných hodinách
v kancelárii Obecného úradu, mimo úradných hodín na adrese :

Malinovského 230/2
Želovce


Mobil: 0908 92 62 562

___________________________________________________________________________

 

Počet obyvateľov obce Želovce, ku dňu vyhlásenia volieb : 1234

___________________________________________________________________________

 

Obecné zastupiteľstvo obce Želovce
u r č u j e


a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov deväť poslancov obecného zastupiteľstva obce Želovce na celé volebné
obdobie 2018 – 2022

b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie
starostu, starostovi obce Želovce na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu
funkcie starostu na plný úväzok.
 
___________________________________________________________________________

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

 

Mária Jadroňová

Obecný úrad Želovce

 

t. č : 047/ 45 14 159

mob: 0908 92 62 52

 

email: obec@zelovce.sk

 

Emailová adresa na doručenie  oznámenia  o delegovaní člena a náhradníka do miestnej  volebnej  komisie a okrskovej volebnej komisie:

 

obec@zelovce.sk


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ŽelovceVytlačiť
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zelovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:


I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Želovce na 6 hod. týždenne


II. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákna č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 22.06.2018 na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Želovciach


III. Ustanovuje:
a) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Želovce v zmysle § 18a) ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Samotnému aktu konania voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Želovciach. Každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút.
Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním poslancov Obecného úradu v Želovciach.
Starosta obce- predseda volebnej komisie dá hlasovať o jednotlivých kandidátoch samostatne v poradí, vakom boli doručené ich prihlášky, poslanci o jednotlivých kandidátoch hlasujú, kto je za daného kandidáta. Každý poslanec hlasuje len za jedného kandidáta. V prípade duplicity je duplicitný hlas neplatný.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov v druhom kole sa voľba uskutoční žrebom z kandidátov, ktorí v druhom kole získali rovnaký najväčší počet hlasov.


b) Náležitosti prihlášky:
Osobné údaje uchádzača- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt.
Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Cestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu, obci v mieste trvalého bydliska a v obci Želovce.


IV. Určuje
Kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie Ďalšie požiadavky:
prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy alebo v oblasti ekonomiky alebo v oblasti práva
znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majektu obci a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, užívateľské ovládanie počítača občianska a morálna bezúhonnosť
Iné predpoklady: prax z kontrolnej činnosti vítaná
Termín ukončenia podávania prihlášok : 07.06.2018 do 16,00 hod. ( prihlášky musia byť fyzicky doručené, týka sa to aj prihlášok doručovaných poštou).
Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok. Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručia uchádzači poštou alebo osobne na adresu:


Obecný úrad

Zdravotnícka 255

991 06 Želovce


-s označením obálky: „ Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“

Deň nástupu do práce: 01.07.2018
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra.
V Želovciach, dňa 10.05.2018
Vyvesené: 10.05.2018
Vážení poslanci a poslankyne,

Nakoľko sa v našej obci opomenula zastupiteľstvom obce voľba hlavného kontrolóra a jeho pracovná náplň sa ukončila dňom 30.04.2018. Obec Želovce a poslanci obecného zastupiteľstva vyhlasujú voľbu hlavného kontrolóra na deň 22.06.2018.
Nakoľko voľba hlavného kontrolóra ma byť zverejnená 40 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, žiadam Vás o súhlas pre toto Vyhlásenie hlavného kontrolóra, ktorá sa bude konať dňa 22.06.2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva o 20,00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Želovciach

S pozdravom.


 
 

OZNAMY

Harmonogram vývozov triedeného odpadu pre rok 2018

harmonogram vyvozu 2018


Harmonogram si môžete stiahnuť aj v PDF formáte a následne vytlačiť.
viac...

Zverejnené 14.3.2017 -webmaster-
Aktualizované: 3.1.2018 -webmaster-


 

Mikuláš 2017

Milé deti!
Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, dňa
8. decembra 2017
(piatok)
do kultúrneho domu
o 16:00 hod.
 
Tešíme sa na účasť všetkých občanov ...viac...

Zverejnené 3.12.2017 -webmaster-


 

TRIEDENIE ODPADU OBYVATEĽMI OBCE

Triedenie odpadu obyvateľmi obce - v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 3.10.2017 -webmaster-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

vykricnik

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO VEĽKOM KRTÍŠI VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU!
Bližšie info v dokumente.
viac...

Zverejnené 5.8.2017 -webmaster-


 

OBECNÉ OSLAVY 2017

plagat

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA OSLAVY OBCE ŽELOVCE, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta 2017.
 
Program:
9:30 hod. - Svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Želovciach, obetovaná za všetk ...viac...

Zverejnené 17.7.2017 -webmaster-


 

Niekoľko slov želovčanom súcim na slovo / Néhány szó, szóra érdemes zsélyieknek

Motto:
Mne nie je jedno, aká bude moja
rodná dedina, keď raz už tu nebudem.
 
Mottó:
Nekem nem mindegy, hogy milyen lesz
Zsély falu, ha már egyszer nem leszek.
viac...

Zverejnené 20.4.2017 -webmaster-


 

Deň narcisov

Stredná odborná škola v Želovciach Vás srdečne pozýva na Deň narcisov 2017 dňa 7. apríla 2017 v telocvični SOŠ v Želovciach od 10:00 hod. pre žiakov ZŠ a SŠ, od 18:00 hod. pre verejnosť.
Prejav ...viac...

Zverejnené 5.4.2017 -webmaster-


 

Hasiči varujú

hasici varuju

Po zime sa jar začína ozývať naplno - zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v z ...viac...

Zverejnené 31.3.2017 -webmaster-


 

Aktualizácia obsahu: Zápisnice, uznesenia obecného zastupiteľstva

Informujeme Vás o aktualizácií obsahu obecnej stránky v podkategórií: Zápisnice, uznesenia obecného zastupiteľstva. Aktualizované boli Zápisnice, a to roky: 2013, 2014, 2015 a 2016. Pre náhľad kliknit ...viac...

Zverejnené 28.2.2017 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miest

Národné informačne stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 bola obec Želovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom sta ...viac...

Zverejnené 4.2.2017 -webmaster-


 

Čistenie komínov

cistenie kominov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a akontroly komínov. Komíny sa čistia v ter ...viac...

Zverejnené 17.10.2016 -webmaster-


 

Okresná hasičská súťaž PLAMEŇ 2016

Okresné kolo hry PLAMEŇ - 3.5.2016 Želovce .... pekne vydarená akcia zorganizovaná pre mladých hasičov z okresu Veľký Krtíš, so súťažnými družstvami zo Želoviec, Hrušova, Príbeliec a Modrého Kameňa .. ...viac...

Zverejnené 16.5.2016 -webmaster-


 

BUDIŠ - Stojíme za hasičmi

budis

Podpor želovských hasičov svojim hlasom a popros aj svojich priateľov, nech hlasujú za nás. Z jednej mailovej adresy môžu poslať 1 hlas.
 
Obec ŽELOVCE
http://www.stojimezahasicmi ...viac...

Zverejnené 27.4.2016 -webmaster-


 

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVY!

vyzva

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystricy upozorňuje na ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVY, za ktoré hrozí pokuta 331 € !

viac...

Zverejnené 2.4.2016 -webmaster-


 

Parlamentné voľby 2016

volby

Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnili parlamentné voľby do NRSR.
Počet oprávnených voličov v obci Želovce je: 1020
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 517
Percentuálna úča ...viac...

Zverejnené 8.3.2016 -webmaster-


 

Dodatok k zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ a MŠ Želovce

pero.JPG

Dodatok k zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ a MŠ Želovce
viac...

Zverejnené 3.3.2016 -webmaster-
Aktualizované: 12.4.2016 -webmaster-


 

Aktualizácia TJ Družstevník Želovce

futbal lopta.jpg

Všetkým nadšencom futbalu dávam do pozornosti aktualizovanú sekciu Futbalového klubu TJ Družstevník Želovce. Na stránke boli doplnené Súpisky, ako i aktuálne tabuľky umiestnenia FK.
viac...

Zverejnené 22.2.2016 -webmaster-


 


3580772

Úvodná stránka