Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Makó Július - Poďakovanie

Mako.png

Ing. Július Makó CSc.

Starosta Obce Želovce 2007 – 2018

Rokom 2018 sa končí moje 12 ročné pôsobenie vo funkcii starostu obce, preto mi dovoľte, aby som Vám predložil krátke zúčtovanie za obdobie môjho pôsobenia vo funkcii starostu Obce Želovce.

 

Uplynulých 12 rokov bolo pre mňa dobrou školou z hľadiska mojich ďalších životných skúseností, mnoho vecí som pochopil a prehodnotil . Mal som tú česť byť v styku s ľuďmi ktorí mi boli nápomocní a boli prínosom môjho života ,ktorým sa touto cestou chcem poďakovať z úprimného srdca za podelené skúsenosti a rady. Poďakovať sa touto cestou chcem aj ľuďom z opačného tábora , ľuďom „ veci znalým“ , ktorí moje povinnosti ovládajú lepšie než svoje vlastné. Im som vďačný za poznatok , že už nemám čo hľadať v tejto funkcii . Značnú časť svojho života som prežil v inom období ,kedy platili iné spoločenské ,  ľudské a morálne hodnoty , čo v dnešnom svete je zjavne mojou nevýhodou. Tento poznatok som mal už pred štyrmi rokmi a nebol by som bojoval o tento post ,keby boli kandidáti  zvolili iný postup , menej špinavý na moje odstránenie.

          Poďakovať sa chcem poslancom Obecného zastupiteľstva najmä za prvé dve volebné obdobia ,kedy svoje rozhodnutia opierali o zdravý rozum nie o sympatiu či antipatiu.  Toto však neplatí pre všetkých poslancov môjho tretieho volebného obdobia , kde u niektorých prevládal lacný populizmus hanením všetkého a každého.

          Cítim povinnosť sa poďakovať všetkým úradom Štátnej a verejnej správy ich vedeniu a pracovníkom za korektný prístup počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu ,ako aj  všetkým podnikateľským a nepodnikateľským subjektom ktorí nám  boli nápomocní za môjho pôsobenia.  Hrdý som ďalej na skutočnosť že mojim 12 ročným pôsobením ma sprevádzali pracovníci obecného úradu a reštaurácie Fontána s minimálnou obmenou personálneho charakteru aj napriek skutočnosti , že nie pre každého z nich som bol prijateľný v tejto mojej funkcii .Poďakovanie za odvedenú prácu patrí pracovníčkam obecného úradu na úseku daní a poplatkov , vedúcej ekonomického úseku , hlavnej kontrolórke obce  ako aj všetkým pracovníkom obecného úradu na úseku operatívnej údržby ako aj všetkým  pracovníkom na akejkoľvek forme aktivačnej činnosti. Moje poďakovanie vyslovujem vedúcej reštaurácie Fontána ako aj všetkým jej zamestnancom. Poďakovať sa chcem všetkým občanom obce , ktorí mi boli nápomocní  , ale aj tým ,ktorí ma len strpeli. Nemám síce pocit , že by som niektorým spoluobčanom  pokazil kvalitu ich života mojou prítomnosťou na Obecnom úrade , ale ak sa tak stalo tak touto cestou sa im ospravedlňujem.

         Pri mojom nástupe do tejto funkcie v roku 2007 som prevzal inventár ,ktorý pozostával zo Škody 1203 ,Škody Favorit , traktora Zetor Crystal , staveniska Kultúrneho domu , zdevastovanú a zapratanú budovu Obecného úradu , jednu kanceláriu kde fungoval obecný úrad, skladisko v reštauračnej budove a nehnuteľnosti základnej školy ,materskej školy ,požiarnej budovy , dom smútku a zdravotné stredisko v značne zdevastovanom stave. Dlh obce predstavoval čiastku 1 500 000 Sk.

           Za môjho 12 ročného ( podľa niektorých „ ničotného“) pôsobenia sa hnuteľný ako aj nehnuteľný majetok značne  rozrástol a zrekonštruoval. Do vlastníctva obce pribudol nasledovný hnuteľný a nehnuteľný majetok :

       Vozidlá  : osobné : Hyundai Matrix  ,Hyundai H 100  ,Dácia Logan , Fiat Ducato

nákladné : Ifa 50 -2ks , Avia 30  .PV3S , Tatra 815, povodňový vozík , traktorové kosačky 2 ks , mulčovač , strunové vyžínače -6 ks

Dielne :   ručné elektrické náradie ,dielenské nástroje a vybavenie

Boli postavené ,alebo zrekonštruované :

Budova požiarnej zbrojnice, budova požiarneho skladu, vybavenie požiarnej zbrojnice

Základná škola : výmena okien ,nová strecha, úprava priestorov, výmena vykurovacích telies, vybudovanie multifunkčného ihriska

Materská škola: rekonštrukcia učební, výmena dverí a okien ,rekonštrukcia hygienických zariadení , kuchyne a jej vybavenia  ,injektáž časti základov

Zdravotné stredisko: výmena okien, vynovenie priestorov, rekonštrukcia strechy

Obecný úrad : vynovenie priestorov a materiálneho vybavenia , sfunkčnenie celého objektu, vybudovanie: malej, veľkej zasadačky, troch kancelárskych priestorov , rozhlasovne a iných pomocných priestorov

Reštaurácia Fontána : pustenie do prevádzky ,vynovenie priestorov , nové materiálne vybavenie

Kultúrny DOM : dostavba a sfunkčnenie objektu , dostavba divadelnej sály , výstavba a  sfunkčnenie posilovne ,telocvične , modlitebne

Cintorín : výstavba chodníka ,výstavba prístrešku , rekonštrukcia obradnej miestnosti a zariadenia, urnový múr

Futbalový štadión : rekonštrukcia zhorenej časti a ostatných priestorov, nákup výstroja

Park pred Ocu : výstavba chodníkov , javiska , hľadiska ,prístrešku , pomníka padlým, detského ihriska

Infraštruktúra : rekonštrukcia cestných povrchov ,rekonštrukcia verejného osvetlenia

Vytýkané negatívum : výstavba BPS , ktorú výstavbu jednohlasne odsúhlasilo 9 poslancov obecného zastupiteľstva

Úverový limit obce : 561 930,00 Eur –Čerpané 289 275,01 Eur na cesty a projektovú činnosť ,nákup pozemkov pod radovú výstavbu

 Svojmu nástupcovi zanechávam nasledovné finančné prostriedky:

Zanechávam :       36 800 Eur na výmenu podláh v ZŠ - Leader

                                 60 000 Eur, účel nešpecifikovaný  - Leader

                           1 210 114,19 Eur na výstavbu ČOV

Tento odpočet nepredkladám z dôvodu zmeny v posudzovaní mojej osoby , ale z dôvodu objektívneho posúdenia aktuálneho stavu – kondície obce. Pre mňa je zadosť učinením skutočnosť ,že sa mi podarilo využiť prvú možnosť na získanie nenávratného finančného príspevku na budovanie „ Kanalizácie a ČOV Želovce“ vo výške 1 210 114,19 EUR na výstavbu ČOV. Nevratná čiastka činí   1 149 682,58 Eur.

Všetky mnou uvedené skutočnosti sú hmatateľné a skontrolovateľné!

Do skončenia volebného obdobia vynaložím maximálne úsilie na dokončenie projektového zámeru výstavby požiarneho skladu  a na výstavbu časti chodníka na Krtíšskej ceste.

Do budúcna želám  občanom obce šťastnejšiu ruku pri voľbe jej čelných predstaviteľov , ako aj pri voľbe starostu  obce , aby obec a jej občania konečne dostali starostu a vedenie obce aké si zasluhujú. Už v starom Grécku mali  však jednu zásadu : „Nedať moc do rúk ľuďom ,ktorí po moci túžia „ Obci želám do budúcna rozkvet a svetlú budúcnosť.

  Želám pre všetkých obyvateľov obce do budúcna  dostatočné zdravie , osud podľa vlastných zásluh,  hmotné podľa vlastného úsilia ,  vzťahy podľa vlastného pričinenia.

                                                                                                     Ing. Makó Július Csc.

                                                                                                     bývalý starosta obce


 

Výsledky volieb v obci Želovce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Za starostu obce Želovce bol zvolený Štefan Rimaj s počtom platných hlasov 288.

Kandidáti, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 1. Čudaiová Žaneta, Mgr.  - 256 hlasov
 2. Obertin Roland, BA       - 256 hlasov
 3. Čery Zsolt                       - 248 hlasov
 4. Katiová Judita                - 235 hlasov
 5. Račková Darina, Mgr    - 220 hlasov
 6. Balla Alexander             - 209 hlasov
 7. Adamová Martina          - 188 hlasov
 8. Kopčányiová Zuzana    - 180 hlasov
 9. Bečkeiová Jana, Bc      - 170 hlasov

 

Výsledky komunýlnych volieb 2018


 

OZNAMY

Verejné obstarávanie - Kanalizácia a ČOV

Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa zákazky: Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa - vybudovanie ČOV
viac...

Zverejnené 19.9.2018 -webmaster-


 

Kanalizácia a ČOV v Želovciach, OU VK

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby „Kanalizácia a ČOV Želovce“ ešte pred jej dokončením
Stavebník Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom CSc., Zdravotnícka č. 255, 99 ...viac...

Zverejnené 22.8.2018 -webmaster-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zelovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Žel ...viac...

Zverejnené 10.5.2018 -webmaster-


 

Výzva o úhrade daní a popolatkov

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca marca 2018 uhradili všetky svoje s ...viac...

Zverejnené 14.3.2018 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miest

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s., pod registrovanou ochrannou známkou, týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.
Za rok 2017 bola obec Želovce ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

Rozhodnutie o prideleni dotacie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie prijatej dňa 31.08 2017 pre Výzvu č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o pos ...viac...

Zverejnené 5.3.2018 -webmaster-


 

UPOZORNENIE o úhrade záväzkov

Oznámenie

Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom, CSc., vyzýva svojich obyvateľov a právnické osoby, ktoré majú na jej území sídlo, aby v lehote do konca mesiaca nov ...viac...

Zverejnené 12.10.2017 -webmaster-


 

Obecné zastupiteľstvo - SEPTEMBER 2017

Dňa 22. septembra 2017 o 20:00 hod. sa uskutoční 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 30.6.2017 -webmaster-
Aktualizované: 8.9.2017 -webmaster-


 

List starostu Občanom

Otvorený list starostu obce.

Vážený spoluobčania !

Vzhľadom na prevládajúce pomery v obci Želovce, ktorých údajným pôvodcom je moja osoba, si Vás dovoľujem osloviť týmto spôs ...viac...

Zverejnené 9.8.2017 -webmaster-


 

Videozáznam Obecného zastupiteľstva

Videozáznam zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva je možné pozrieť už aj na našej obecnej stránke kliknutím na TENTO odkaz, alebo v ľavom stĺpcovom menu: Samospráva obce a podkategórií: Videozáznamy. ...viac...

Zverejnené 5.6.2017 -webmaster-


 

Okresný úrad Veľký Krtíš - Pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/ ...viac...

Zverejnené 20.4.2017 -webmaster-


 

Verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce s.r.o.

Obecný úrad v Želovciach na podnet Obecného zastupiteľstva v Želovciach zvoláva záujemcov  na verejné prejednávanie podnikateľského zámeru spoločnosti Agropodnik Želovce  s r. o., Želovce 802,  991 06 ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -webmaster-


 

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce Želovce

Oznámenie o zámere prenajatia majetku obce

Obec Želovce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer pre ...viac...

Zverejnené 3.3.2017 -webmaster- Vyprší o 4427 dní.


 

Správne konanie - Naď, Želovce

Správne konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kraj ...viac...

Zverejnené 16.11.2016 -webmaster-
Aktualizované: 9.12.2016 -webmaster-


 

Správa, údržba a modernizácie verejného osvetlenia obce Želovce

Informácia o uverejnení súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácií v profile verejného obstarávateľa.
Viac v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 1.7.2016 -webmaster-


 

Čistenie komínovVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a akontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne:

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW:

 1. spotrebič je na PLYN, kontrola a čistenie komína BEZ VLOŽKY sa vykonáva raz za 6 mesiacov.
 2. spotrebič je na PLYN, kontrola a čistenie komína S VLOŽKOU sa vykonáva raz za 12 mesiacov.
 3. spotrebič na TUHÉ PALIVO, alebo KVAPALNÉ PALIVO, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace.

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, zavolajte odborníka - kominára.

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

cistenie kominov


 
 


3653271

Úvodná stránka