Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Hlavný kontrolór obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Želovce
Obecné zastupiteľstvo v Želovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:


I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Želovce na 0,2 pracovného úväzku


II. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 29.03.2019 na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Želovciach


III. Ustanovuje:
a) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Želovce v zmysle § 18a) ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Samotnému aktu konania voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Želovciach. Každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút.
Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním poslancov Obecného úradu v Želovciach.
Starosta obce- predseda volebnej komisie dá hlasovať o jednotlivých kandidátoch samostatne v poradí, vakom boli doručené ich prihlášky, poslanci o jednotlivých kandidátoch hlasujú, kto je za daného kandidáta. Každý poslanec hlasuje len za jedného kandidáta. V prípade duplicity je duplicitný hlas neplatný.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov v druhom kole sa voľba uskutoční žrebom z kandidátov, ktorí v druhom kole získali rovnaký najväčší počet hlasov.


b) Náležitosti prihlášky:
Osobné údaje uchádzača- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt.
Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Cestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu, obci v mieste trvalého bydliska a v obci Želovce.


IV. Určuje
Kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie Ďalšie požiadavky:
odporúčaná prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy alebo v oblasti ekonomiky alebo v oblasti práva
znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, užívateľské ovládanie počítača občianska a morálna bezúhonnosť
Iné predpoklady: prax z kontrolnej činnosti vítaná
Termín ukončenia podávania prihlášok : 15.03.2019 do 16,00 hod. ( prihlášky musia byť fyzicky doručené, týka sa to aj prihlášok doručovaných poštou).
Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok. Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručia uchádzači poštou alebo osobne na adresu:


Obecný úrad

Zdravotnícka 255

991 06 Želovce


-s označením obálky: „ Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“

Deň nástupu do práce: 01.04.2019
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra.
V Želovciach, dňa 21.01.2019


 
Vyber hlavneho kontrolora.pdf(127.4 kB)Vyber hlavneho kontrolora.pdf

Plán práce hlavného kontrolóra obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Želovce, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na
obdobie máj – december 2019.

Máj:

- kontrola finančných výkazov za 1.Q.2019,
 

Jún:

- kontrola príjmov a výdavkov za 5/2019,
 

Júl:

- kontrola polročných finančných výkazov pre MF SR,
 

August:

- kontrola vybavovania sťažností,
- kontrola zverejňovania na webovej stránke obce Želovce,
 

September:

- kontrola účtovných dokladov za mesiace júl- august 2019,
 

Október:

- kontrola finančných výkazov za tretí štvrťrok 2019,
 

November:

- kontrola účtovných dokladov z pohľadu obsahu a náplne v zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.


December:

- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na nasledujúci polrok 2020.

 

V Želovciach, dňa: 29.04. 2019

Ing. Slavomír Čerpák
hlavný kontrolór obce
 


 
ÚvodÚvodná stránka