Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Zápisnice, uznesenia obec. zastup.


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.9.2018

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Želovciach

POZVÁNKA


Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. podlá § 12 odstav. 1
zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Želovciachy ktoré sa uskutoční
dňa 07. septembra 2018 t. j. (piatok) o 20,00 hod. vo veľkej zasadačke, v budove Obecného úradu Program:
1, Otvorenie
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3, Schválenie spolufinancovania spoluúčasti zo schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na :
Kód žiadosti o NFP - NFP302040M989
Názov projektu : Výstavba stokovej siete v obci Želovce, 1. etapa-
v
Vybudovanie COV
Kód výzvy : 1ROP-PO4-SC421-2017-19
Prioritná os : 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Specifický cieľ : 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
a) Financovanie spoluúčasti z vlastných zdrojov
b) Financovanie povinnosti DPH k podanej žiadosti o NFP
c) Cestné vyhlásenie o povinnosti financovania príslušnej výšky DPH a informovania OZ o zámere financovania DPH z voľného úverového rámca obce
d) Cestné vyhlásenie o povinnosti financovania DPH
e) Podpísanie - spracov anej a predloženej zmluvy o poskytnutí NFP k žiadosti : NFP 302040M989, názov projektu : Výstav ba stokovej siete v obci Zelovce,1-etapa- Vybudovanie ČOV - rámci výzvy : IROP-P04-SC421-2017-19
4, Diskusia
5, Návrh na uznesenie
6, Záver
Vaša účasť je nutná !
Pozn. Zmena termínu nie je možná, z dôvodu naliehavosti a závažnosti schvaľovania predmetnej žiadosti!

Pozvánka Mimoriadne zasadnutie.pdf(692.6 kB)Pozvánka Mimoriadne zasadnutie.pdf


4458551

Úvodná stránka