Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Zápisnice, uznesenia obec. zastup.


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 21.6.2019

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR  č.369 /90 Zb. podľa§ 12 odstav. 1 zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Že/ovciach, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2019  t.j. (piatok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke, v budove Obecného úradu.

Program:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupitel stva

4. Správa o činnosti za rok 2018: JDS  Združenie dôchodcov  Pol ovnícke združenie Šóšárske premene

5. Záverečný účet za rok 2018

6. Úprava rozpočtu

7. Správa nezávislého audítora za rok  2018 k individuálnej  účtovnej závierke

8.  Rôzne:

  a) JDS -  ZO  Zelovce -  Preplatenie autobusu zájazdu na termálne  kúpalisko

  b) Rímskokatolícky farský úrad -  Žiadosť  o poskytnutie dotácie

  c)  Ing. Marianna Balíková -  Výz  a na odstránenie nadmernej hlučnosti  výrobnej prevádzky   
     medzistienok

  d) OZ Šóšárskych prameňov -  Žiadost  o finančný príspevok

  e) Ing. Ján Furák  - Žiadosť  o odpredaj  CK    p. č.  155/6 v  k. ú. Želovce

  f) Ing. Ján Furák -  Oznámenie účelu využitia CK    p. č. 155 /6 v k. ú.  Želovce

  g) Peter Koiš -  Žiadost  o odkúpenie obecného pozemku

  h) Apiprodukt  s. r .o.    - Žiadosť  -    prípade  neodsúhlasenia odpredaja  CKN

    p. č.  155/   v  k. ú.   Želovce

  i) Zoznam funkčného zloženia  hasičskej jednotky  DHZO Želovce

  j) Balla Róbert  - Žiadosť  o prenájom pozemku

  k) Interpelácia poslanca   O b Z   Mgr. Darina Račková- ZŠ s MŠ  Želovce

  l) Dodatok  č. 3/2019 k VZ    č.2/2011 obce Želovce  o určení výšky príspevkov  pre školy  a 
    školské zariadenia     zriaďovateľskej  pôsobnosti obce Želovce.

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 

Štefan Rimaj

Starosta obce Želovce

Pozvanka.pdf(667.3 kB)Pozvanka.pdf


4357905

Úvodná stránka