Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Kultúrny spolok VICTORIA

Kultúrny spolok VICTORIA Kultúregyesület

Občianske združenie s plným názvom Kultúrny spolok VICTORIA Kultúregyesület so sídlom v Želovciach, Šóšárska 2, IČO: 37832816 bol zaregistrovaný v r. 2002. Založili ho občania obce, ktorí sa zhodli v názore, že je potrebné konať v záujme rozvoja obce a mnohé veci sa dajú urobiť i bez veľkých investícií. Prvýkrát sa zišli pri budovaní miestneho historického a národopisného múzea.
Cieľom spolku je napomáhať všeobecný rozvoj obce, k čomu za dôležité pokladáme záchranu a zachovanie pozitívnych materiálnych i duchovných hodnôt minulosti, k čomu patrí:
- budovanie a prevádzkovania miestneho historického a národopisného múzea,
- organizovanie aktívnej činnosti mládeže v oblasti tradičných remesiel a ľudovej kultúry,
- skrášľovanie obce a ochrana pamiatok,
- spolupráca so školami v oblasti výchovy a vzdelávania,
- podpora všeobecného kultúrneho rozvoja obce a to najmä v oblastiach: literatúra, hudba, miestna história

Kultúrny spolok Vicktoria svoje meno zdedil po predkoch z minulého storočia. Medzi dvomi svetovými vojnami už existoval v Želovciach spolok s menom Športový a kultúrny spolok Victoria so stanovami a činnosťou, ktoré sú tým našim veľmi podobné. Združoval ľudí so záujmom o šport a kultúru nezávisle na národnosti, vierovyznaní a spoločenskom postavení. Jediným kritériom bolo dodržovanie zásad morálky a noriem spoločenského života. Tento klub organizoval v obci kultúru, staral sa o program pre dospelých, vychovával mládež a tiež vychovával k tolerancii vo vtedajšom novovzniknutom dvojjazyčnom prostredí. Členovia tohto klubu s ktorými sme sa ešte stretli nezabudli pripomenúť, že to bol prvý zaregistrovaný spolok s vlastnými stanovami v okrese Modrý Kameň. Byť jeho členom bolo prestížnou záležitosťou a do neho podávali prihlášky aj občania okolitých dedín.
Futbalové družstvo Victoria vzniklo v r. 1926 a bolo v regióne jedným z najúspešnejších. Potreba krytia výdavkov na jeho činnosť vlastne vyvolala prvú sériu kabaretov a fašiangových zábav ktoré členovia klubu poriadali k vôli skromným príjmom na športovú činnosť. Láska, oduševnenie a iste aj schopnosti zanietených členov doviedli kultúrnu činnosť a menovite ochotnícke divadlo na takú úroveň, že v r. 1932 pôvodný športový klub premenovali na športový a kultúrny klub. Hrali od jednoaktoviek predvádzaných v rámci tanečných zábav a kabaretných večerov až po celovečerné predstavenia diel klasických autorov všetko. Dôležitou súčasťou spoločnej zábavy boli fašiangové sprievody, veľkonočné oblievačky a iné akcie v záujme zachovania ľudovej kultúry a pôvodných tradícií. Predstavenia sa konali v miestnej škole, na letnom javisku v blízkych kúpeľoch Šóšár, vo veľkej sále Zichyovského kaštieľa ale napr. aj v Petyanovej krčme v Slovenských Ďarmotách. Program bol na každú Luciu, na Vianoce, na Fašiangy, Veľkú noc, v lete na Annu....
Toto všetko často spomínajú tí, ktorí to ešte zažili, alebo to počuli od svojich rodičov a dokazujú to i súdobé fotografie a písomné doklady v miestnom múzeu. Bol to klub, jeden spomedzi tých najlepších.
Takto potom pri zakladaní občianskeho združenia v r. 2002 bol názov Victoria jednoducho poruke a vyjadruje, že chceme pokračovať v pozitívnych tradíciách naši rodičov, či starých rodičov.
Zásadné problémy spoločnosti sa asi nezmenili, ale potreby a podmienky práce sú dnes iné než pred 60 rokmi. Žijeme v národnostne zmiešanom prostredí, kde sa nie všetci správajú rozumne a ľudia sa často delia aj poľa iných, nezmyselných kritérií. Veľakrát chýba tolerancia, chýba spojitosť s kultúrou a životom predkov, chýba náväznosť na hodnoty nimi vytvorené. Máme obavy z globalizácie, uniformity, pasivity občanov, ich nenáročnosti v kultúre a nezáujmu o skutočné hodnoty. Chýba kontinuita, ktorú prerušila druhá svetová vojna a po nej nasledujúcich 50 rokov totality a formalizmu. My dnes chceme čerpať z tých pozitívnych hodnôt minulosti, ktoré sa vytvárali a kryštalizovali po stáročia pred nami .

Náš spolok a jeho ciele snáď dobre osvetlí niekoľko bodov z jeho stanov.

1. Z cieľov a činnosti:
- Podpora rozvoja všeobecného kultúrneho a spoločenského života obce. Najmä v oblasti literatúry, hudby a ľudovej kultúry.
- Odkrývanie dejín obce a regiónu, záchrana stavebných pamiatok a muzeálnych predmetov, zveľaďovanie obecného múzea.
- Zbieranie, dokumentovanie a konzervovanie národopisných pamiatok
- Výchova mladej generácie k zachovávaniu tradícií a pozitívnych hodnôt minulosti.
- Obnova životného prostredia, záchrana pôvodnej flóry a fauny.
- V záujme dosiahnutia cieľov spoločnosť spolupracuje s miestnou samosprávou a s programovo blízkymi kultúrnymi a spoločenskými organizáciami

2. O členstve:
- Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom spoločnosti nezávisle na národnosti, vierovyznaní, či spoločenského postavenia.
- Práva členov:
o podieľať sa na činnosti združenia,
o voliť a byť volený do orgánov združenia,
o obracať sa na orgány združenia podnetmi a žiadať ich o stanovisko; byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia.
- Povinnosti členov:
o dodržiavať stanovy združenia,
o plniť uznesenia orgánov združenia,
o aktívne sa podieľať na činnosti združenia.


Združenie má toho času 22 členov, medzi ktorými sú rovnako ľudia mladí, ľudia v aktívnom veku i dôchodcovia, Slováci, Maďari a Rómovia, ľudia rôznych profesií a zamerania. Takáto rôznorodosť je značnou výhodou v živote a práci združenia. Spoločnou vlastnosťou členov je najmä to, že sú všetci želovčania a úprimne sa snažia o zlepšenie života v obci pre seba i ostatných.


Máme konkrétne plány a horu práce pred sebou, ale určité malé úspechy sme už zaznamenali:
· Prvú časť miestneho historického a národopisného múzea s cca 300 exponátmi sme otvorili v roku 2002 a zaznamenali sme slušnú návštevnosť. V septembri 2004 sme otvorili novú expozíciu „Slovansko-avarské pohrebisko v Želovciach“, s približne 100 exponátmi z pohrebiska odkrytého v chotári obce v minulom storočí. Dnes má múzeum celkom päť expozícií na ploche 160 m2.
· Každé dva roky poriadame konferenciu s aktuálnym programom z problematiky malých amatérskych múzeí pod názvom Želovské muzeálne dni.
· Máme dobré skúsenosti s organizovaním literárnych večerov s dospelými, rozpracovaná je téma „Literárne osobnosti blízkeho regiónu a ich diela.
· Veľký záujem vzbudili akcie pod názvom „Hry a hračky minulosti“ a tiež akcia „Tradičné želovské remeslá“

V týchto a ďalších iných akciách chceme pokračovať. Pre našu prácu je možné dobre aplikovať výrok všeobecne platný pre riešenie problémov, podľa ktorého je v poradí dôležitosti na prvom mieste je nápad, na druhom človek so svojou snahou a až na treťom mieste sú peniaze.
Hľadáme spoluprácu s kýmkoľvek, kto pracuje v podobnej oblasti alebo má čokoľvek s našou prácou spoločné. Jeden mail, návšteva alebo polhodinový rozhovor pri káve môžu priniesť informácie, nápady a chuť do ďalšej práce a možno i plodnú spoluprácu.
 


 
ÚvodÚvodná stránka