Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Materská škola

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Želovce v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

Zápis detí do MŠ bude spojený s DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ dňa 10.04.2019 v budove MŠ.

V priestoroch MŠ si rodičia/zákonný zástupcovia môžu vyžiadať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, vyplnenú a všeobecným lekárom potvrdenú žiadosť rodič/zákonný zástupca odovzdá  na riaditeľstve Základnej školy s materskou školou v Želovciach dňa 02.05.2019 v čase od 9:00 hod. do 15:30 hod. v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jej riaditeľ, o čom vydáva rozhodnutie.

Pri odovzdaní žiadosti o prijatí dieťaťa do materskej školy si rodič/zákonný zástupca prinesie so sebou na vedenie ZŠ s MŠ Želovce občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka pre ZŠ s MŠ Želovce najneskôr do 30.júna 2019.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je rodič/zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke ZŠ s MŠ Želovce do 14.06.2019.

V prípade nedodržania termínu pre odovzdanie rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky, dieťa nemusí byť prijaté do predškolského zariadenia.


 
Zapis deti do MS 2019.pdf(248.6 kB)Zapis deti do MS 2019.pdf

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, ul.Gottwaldová 81 v Želovciach pozýva rodičov a deti na:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 10.04.2019

Sme materská škola, ktorá uplatňuje princíp tvorivo humanistickej výchovy, čím vytvárame tvorivú klímu v ktorej deti :

  • získavajú poznatky samostatným hľadaním, skúmaním, experimentovaním – k dispozícii máme moderné  digitálne technológie, učebné pomôcky, priestrannú záhradu a školský dvor s pieskoviskom, hojdačkami, hracími kútikmi ktoré sa priebežne spoločne s deťmi, rodičmi dotvárajú.
  • motivujú sa k tvorivým prejavom a podporujeme ich nezvyčajné nápady a odpovede - prístup fair – play, nedirektívny prístup „ všetci sme si rovný“.
  • učia sa vzájomne sa počúvať, rešpektovať a akceptovať – vytvorením domáceho prostredia, kde každý zohráva neoddeliteľnú súčasť pomyselnej rodiny – spolupráca s MŠ v zahraničí, multikultúrna výchova, spoločné aktivity s rodičmi, spolupráca so ZŠ.
  • majú dostatočný priestor pre diskutovanie,
  • rozvíjajú spontánnosť, myšlienkovú slobodu a hravosť –  formou výučby - zážitkové učenie, prezentovaním sa na kultúrno – spoločenských podujatiach.

 
DOD MS 2019.pdf(830 kB)DOD MS 2019.pdf
ÚvodÚvodná stránka