Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Profil podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

12785 - KPS
Vestník č. 177/2016 - 12.09.2016


INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ PODLIMITNEJ KONCESIE


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

   I.1) NÁZOV A ADRESY

Obec Želovce
IČO: 00319716
Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Miškeiová
Telefón: +421 474514158
Email: alena.miskeiova@zelovce.sk
Fax: +421 474514159
Webové sídlo (Internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zelovce.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5300


   I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5300;http://www.zelovce.sk/verejneobstaravanie.
phtml?id3=50467
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
NÁZOV A ADERSY
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
IČO: 46708031
Borova 3295/36 , 010 07 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Moravčík
Telefón: +421 415003564
Email: moravcik.ivo@gmail.com
Fax: +421 415003564
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: Nie
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii: Nie


   I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
   I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Územná samospráva.
 

ODDIEL II: PREDMET
   II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
     II.1.1) Názov
Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Želovce
Referenčné číslo: kon/2016/VO
     II.1.2) Hlavný kód CPV
50232110-4
     II.1.3) Druh zákazky
Služby
     II.1.4) Stručný opis
Predmetom koncesie je poskytovanie služieb spojených so správou a údržbou verejného osvetlenia obce Želovce, vrátane jeho modernizácie.
 

   II.2) OPIS
     II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50232100-1
34993000-4
71300000-1
65320000-2
45316100-6
45316110-9
45315100-9
     II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Intravilán obce Želovce.
     II.2.4) Opis obstarávania
Poskytovanie služieb spojených so správou a údržbou verejného osvetlenia obce Želovce, vrátane jeho modernizácie. V rámci modernizácie dôjde k výmene pôvodných svietidiel so svetelnými zdrojmi, výložníkov a rozvádzačov. Počas koncesie bude koncesionár spravovať verejné osvetlenie, to znamená zabezpečovať jeho prevádzku a údržbu, zabezpečovať dodávku elektrickej energie do vymedzených odberných miest verejného osvetlenia. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v koncesnej dokumentácií a jej prílohách.
     II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
     II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
     II.2.14)Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
   III.1) PODMIENKY ÚČASTI
     III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e), ods. 4 a 5 tohto zákona.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží doklady týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
5. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, bude predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené fotokópie originálu.
     III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má vedené účty.
Ku vyjadreniu banky alebo pobočky zahraničnej banky doplní čestné vyhlásenie, v ktorom uvedenie všetky banky, kde
má vedené účty.

Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač vedené účty, musí byť zrejmé, že uchádzač:
- je schopný plniť si svoje finančné záväzky ku dňu predkladania ponúk,
- nebol v nepovolenom debete v r. 2015,
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- jeho bežný účet nebol v r. 2015 a ani nie je predmetom exekúcie ku dňu predkladania ponúk.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, a budú predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené fotokópie originálu.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky verejného obstarávateľa, aby uchádzač preukázal finančnú spoľahlivosť takým spôsobom, že zmluva bude uzatvorená len s uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k riadnej a uspokojivej realizácii zmluvy počas celého obdobia jej plnenia.

Uchádzač musí predložiť v ponuke požadované informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho finančného a ekonomického postavenia schopný úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku.
     III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží v ponuke informácie, doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa:
1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady z dôvodu overenia si predchádzajúcich skúseností uchádzača s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ preskúmaním požadovaných dokladov zistí, či uchádzač personálne disponuje kvalifikovanými riadiacimi zamestnancami - osobami zodpovednými za plnenie služby, ktoré budú technicky a odborne spôsobilé zrealizovať na predmet zákazky v požadovanom rozsahu a čase.
Uchádzač údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov musí preukázať, že ním uvedené osoby spĺňajú požiadavky a majú preukázateľne skúsenosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
Uchádzač v predmetnej súvislosti predloží v ponuke nasledovné doklady:
1. Menovitý zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy.
2. Doklad na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, alebo ekvivalent obdobného dokladu vydaného v krajine Európskej únie zodpovedajúci predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky poskytnutých za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Do zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedna služba, ktorá bude rovnakého alebo podobného charakteru v zmluvnej cene viac ako 150 000 EUR bez DPH. Uchádzač k zoznamu priloží referencie. Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia - predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ak uchádzač preukáže, že v uvedenom období plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.


ODDIEL IV: POSTUP
   IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
     IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28.09.2016


ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
   VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Nie
   VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2016


 
Príloha č. 8 - Výkaz výmer.xls(67.5 kB)Príloha č. 8 - Výkaz výmer.xls
Príloha č.1_Pôvodný stav_Želovce_1.pdf(625 kB)Príloha č.1_Pôvodný stav_Želovce_1.pdf
Príloha č.2_Pôvodný stav_Želovce_2.pdf(199.8 kB)Príloha č.2_Pôvodný stav_Želovce_2.pdf
Príloha č.3_Navrhovaný stav_Želovce_1.pdf(3.5 MB)Príloha č.3_Navrhovaný stav_Želovce_1.pdf
Príloha č.4_Navrhovaný stav_Želovce_2.pdf(337.7 kB)Príloha č.4_Navrhovaný stav_Želovce_2.pdf
Koncesná dokumentácia.pdf(558 kB)Koncesná dokumentácia.pdf
Oznamenie-12785_-_kps.pdf(59.6 kB)Oznamenie-12785_-_kps.pdf
ÚvodÚvodná stránka