Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

OBEC ŽELOVCE, Zdravotnícka č. 255, 991 05 Želovce Obec ako verejný obstarávate! v zmysle § 7 ods. 1 pís. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 113 anásl. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom splnomocneného zástupcu pre verejné obstarávanie uvedenom v bode 1 tejto výzvy, na základe plnomocenstva č. 56/2018 zo dňa 12. 02. 2018 vypracoval:

Výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Želovce

Sídlo: Zdravotnícka č. 255, 991 05 Želovce

IČO : 00 319 716

DIČ. 2021243345

Zastúpený: Ing. Július Makó, CSc. - starosta obce

Bankové spojenie: VUB, a.s., Číslo účtu: 524-402/0200

Kontakt: tel.: +421 47 451 41 58

mob. starostu: +421 902 376 730

email: obec@zelovce.sk

webová stránka: www.zelovce.sk

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: Ing. Igor Kokavec - splnomocnený zástupca pre verejné obstarávanie

Kontakt: mobil: +421 905 860 900

email: kokavecvk@stonline.sk

2. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

3./ Predmet zákazky : Zhotovenie stavebného diela „Sklad s prístreškom - pare. č.: 516, Želovce" Predpokladaná cena predmetu zákazky: 24.466,10 eur bez DPH - prostriedky obce a dotácia poskytnutá MV SR

4./ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba skladu s prístreškom v areály Požiarnej zbrojnice v obci Želovce na pozemku pare. č. KN-C 516. Jedná sa o prízemný objekt skladu pôdorysných rozmerov 5,00 m x 10,00 m s prístreškom o pôdorysných rozmeroch 2,50 m x 4,50 m. Prístup k objektu bude z jestvujúcich vnútroareálových spevnených komunikácií, na ktoré bude objekt napojený. Objekt je elektrifikovaný a je napojený na jestvujúce elektrorozvody Požiarnej zbrojnice.

5. Lehota a miesto plnenia: Do troch mesiacov od odovzdania staveniska. Miesto plnenia je areál Požiarnej zbrojnice v obci Želovce.

6. Cena a spôsob určenia ceny: cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, - cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH. - ak uchádzač nie je platcom DPH musí túto skutočnosť v ponuke uviesť - cena bude stanovená na základe výkazu výmer, ktorý Vám zasielame v prílohe.

7.  Obhliadka diela: Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na vypracovanie cenovej ponuky. Na Obecnom úrade Želovce je možné nahliadnuť do výkresov projektovej dokumentácie a prevziať si pre potreby súťaže fotokópie jednotlivých výkresov PD. Pracovná doba verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 08,00 hod. do 15.00 hod.

8.  Predložená ponuka musí obsahovať - ocenený výkaz výmer + krycí list v štruktúre podľa bodu 6., - fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra, - zoznam stavieb podobného charakteru realizovaný uchádzačom v rokoch 2015 a 2016, - fotokópiu oprávnenia stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za realizáciu stavby s odtlačkom pečiatky a podpísanú stavbyvedúcim.

9.  Forma podania ponuky: Ponuku predložte v lehote do: 24. 05. 2018 / štvrtok/ do 15,00 hod. poštou alebo osobne na nižšie uvedenú adresu splnomocneného zástupcu pre verejné obstarávanie: Ing. Igor Kokavec - K.ING. Dúbravská cesta 38 990 01 Veľký Krtíš Ponuka bude predložená v uzavretej obálke, ktorá bude opatrená heslom „ SKLAD S PRÍSTREŠKOM - SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ!" a na obálke (aj pri osobnom doručení) bude uvedené obchodné meno a adresa uchádzača a adresa verejného obstarávateľa - splnomocneného zástupcu pre verejné obstarávanie, podľa bodu 1 a 9.

10./ Hodnotenie ponúk: Cena predmetu zákazky bez DPH /váha 100% / 1. vzorec výpočtu ceny: (cena min / cena navrh) * (body). Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt hodnotiaceho kritéria dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. Podmienkou účasti je splnenie bodov 8. a 9. uchádzačom. Ak víťazný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu v nižšie uvedenej lehote, verejný obstarávate!' uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ďalší v poradí.

11./ Oznámenie výsledku a uzatvorenie zmluvy: Úspešnosť ponuky bude uchádzačovi, vrátane úspešnosti ponúk ostatných uchádzačov, oznámená do troch pracovných dní od odovzdania ponuky. Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom uzavretá do siedmich dní od doručenia výsledku verejného obstarávania uchádzačom. 12./ Použitie elektronickej aukcie: Nie VŽelovciach dňa: 30. 04. 2018

Viac info v priložených dokumentoch


 
Sprievodná a technická správa.pdf(713.4 kB)Sprievodná a technická správa.pdf
Výzva na predloženie CP.pdf(450.4 kB)Výzva na predloženie CP.pdf
Zadanie.pdf(1.5 MB)Zadanie.pdf
ÚvodÚvodná stránka