Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

VO - Modernizácia hasičskej stanice

Oznámenie o zadaní podprahovej zákazky na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia – modernizácia hasičskej stanice

OZNÁMENIE O ZADANÍ PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY
NA ZHOTOVITEĽA STAVBY
REKONŠTRUKCIA – MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE


1. Verejný obstarávateľ:
Obec Želovce
IČO: 00 319 716
Obecný úrad
Zdravotnícka č. 255
991 06 Želovce
tel. č.: 047 / 451 4158
fax: 047 / 451 4159
Elektronická pošta: obec@zelovce.sk
webová stránka: www.zelovce.sk


2. Predmet obstarávania a typ zmluvy:

Rekonštrukcia – modernizácia hasičskej stanice

KP 45.11.11 45.11.21 45.21.12 45.22.11 45.22.12 45.22.13 5.25.32
45.31.12 45.33.11 45.41.10 45.42.11

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia budovy hasičskej stanice v obci Želovce v nasledovnom rozsahu:
- rozšírenie objektu o prístavbu
- rekonštrukcia podláh, stropov, omietok, strechy, klampiarskych konštrukcií a výmena okien a dverí v pôvodnej časti objektu,
- zdravotechnika,
- vykurovanie,
- vzduchotechnika,
- prípojka plynu a vnútorné rozvody plynu,
- elektroinštalácia (silnoprúd a slaboprúd) a bleskozvod,
- vybudovanie ČOV pre hasičskú stanicu.

Zmluva o dielo.

3. Miesto realizácie predmetu obstarávania:
Intravilán obce Želovce, budova hasičskej stanice v obci.

4. Komplexnosť a variantnosť ponuky:
Ponuka musí byť na celý predmet obstarávania, variantné riešenie sa neumožňuje.

5. Termín začatia prác: Predpoklad - apríl 2010.

Po uzavretí zmluvy verejného obstarávateľa
s poskytovateľom finančných prostriedkov.
Termín ukončenia prác: do dvanástich mesiacov od prevzatia staveniska
zhotoviteľom – záväzný termín!


6. Spôsob financovania diela:
Z prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov získaných z rozvojových
fondov EÚ - Regionálneho operačného programu – opatrenie 4.2 – Infraštruktúra
nekomerčných záchranných služieb.

7. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu v zmysle obchodného zákonníka
alebo živnostenského zákona.
Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na predmetné stavebné práce – výkon
takýchto prác musí byť predmetom jeho podnikateľskej činnosti.
Bližšie v súťažných podkladoch.

8. Termín poskytovania súťažných podkladov záujemcom:
Od 07. 12. 2009 do 31. 12. 2009 v pracovné dni v čase od 08.00 hod. do 15.00 hodiny
na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1..
Úhrada za poskytnutie súťažných podkladov sa nepožaduje.

9. Lehota na predkladanie ponúk:
13 01. 2010 (streda) do 12.00 hodiny.
Ponuky zaslať na adresu uvedenú v bode 1. alebo osobne doručiť na uvedenú adresu
do kancelárie starostu.

10. Otváranie obálok:

Dňa 13.01.2010 (streda) o 13.00 hodine na adrese: Obecný úrad Želovce,
Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce, zasadacia miestnosť obecného úradu na prvom
poschodí.

11. Termín oznámenia výsledku verejného obstarávania uchádzačom:
Do 15.01.2010.

12. Kritérium na hodnotenie ponúk
Ponuka sa bude hodnotiť podľa jediného kritéria – a to: ceny za dielo vrátane DPH.

 

V Želovciach dňa 4. decembra 2010

Ing. Július Makó, CSc.
starosta obce Želovce
 


 

Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou ( dodávka IKT) pre projekt rekonštrukcia – modernizácia hasičskej stanice

OZNÁMENIE O ZADANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
DODÁVKA IKT PRE PROJEKT
REKONŠTRUKCIA – MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE

 

1. Verejný obstarávateľ:
Obec Želovce
IČO: 00 319 716
Obecný úrad
Zdravotnícka č. 255
991 06 Želovce
tel. č.: 047 / 451 4158
fax: 047 / 451 4159
Elektronická pošta: obec@zelovce.sk
webová stránka: www.zelovce.sk

2. Predmet obstarávania a typ zmluvy:

Notebook, zostava stolného počítača a dataprojektor s premietacím plátnom
Objednávka na dodávku tovaru.

3. Miesto doručenia predmetu obstarávania:
Intravilán obce Želovce, budova hasičskej stanice v obci.

4. Komplexnosť a variantnosť ponuky:
Ponuka musí byť na celý predmet obstarávania.

5. Termín dodania tovaru: Do 30 dní od doručenia objednávky

6. Spôsob financovania diela:
Z prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov získaných z rozvojových
fondov EÚ - Regionálneho operačného programu – opatrenie 4.2 – Infraštruktúra
nekomerčných záchranných služieb.

7. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu v zmysle obchodného zákonníka
alebo živnostenského zákona.

8. Lehota na predkladanie ponúk:

02. 10. 2009 (piatok) do 15.00 hodiny.
Ponuky zaslať na adresu uvedenú v bode 1. alebo osobne doručiť na uvedenú adresu
do kancelárie starostu.

9. Na základe nám doručenej písomnej žiadosti záujemcu zašleme výzvu
s vyšpecifikovaním predmetu obstarávania.

 

V Želovciach dňa 10. septembra 2009

Ing. Július Makó, CSc.
starosta obce Želovce
 


 
ÚvodÚvodná stránka