Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký KrtíšHľadať
 
 

VO - Rekonštrukcia chodníka

VO - Rekonštrukcia chodníka pri regionálnej ceste č. II/527 v obci Želovce

Obec ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 pís. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu
na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 113 anásl. 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom
splnomocneného zástupcu pre verejné obstarávanie uvedenom v bode 1 tejto výzvy,
na základe plnomocenstva č. 353/2018 zo dňa 28. 09. 2018 vypracoval:


Výzvu na predloženie cenovej ponuky


1./ Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Želovce
Sídlo: Zdravotnícka č. 255, 991 05 Želovce
IČO : 00 319 716
DIČ: 2021243345
Zastúpený: Ing. Július Makó, CSc. - starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Číslo účtu: " 524-402/0200
Kontakt: tel.: +421 47 451 41 58
mob. starostu: +421 902 376 730
email: obec@zelovce.sk
webová stránka: www.zelovce.sk
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: Ing. Igor Kokavec - splnomocnený
zástupca pre verejné obstarávanie
Kontakt: mobil: +421 905 860 900
email: kokavecvk@stonline.sk


2.1 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo


3. / Predmet zákazky : Zhotovenie stavebného diela „Rekonštrukcia chodníka
pri regionálnej ceste č. D/527 v obci Želovce
"
Číselný kód: 45233161-5
Predpokladaná cena predmetu zákazky: 19.079,21 eur bez DPH - prostriedky obce.


4. / Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníka vedeného
popred oplotenie rodinných domov pozdĺž regionálnej cesty č. II/527, po jej pravej strane

v smere jej staničenia (Šahy - V.Krtíš) v úseku križovatka s ulicou Mierovou až betónový vjazd
k rodinnému domu pred križovatkou s ulicou Červenej armády.
Chodník je s prašnou úpravou povrchu, zatrávnený a zarastený náletovými drevinami.
Rekonštrukcia spočíva v zriadení novej konštrukcie chodníka, ktorý bude s povrchom zo zámkovej betónovej dlažby a bude obojstranne lemovaný záhonovými obrubníkmi.
Súčasťou prác je aj preložka dvoj stĺpa miestneho rozhlasu.


5./ Lehota a miesto plnenia: Do jedného mesiaca od odovzdania staveniska.
Miesto plnenia je intravilán obce Zelovce.


6.1 Cena a spôsob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre, názov položky, cena bez DPH , sadzba a výška
DPH, cena s DPH.
- ak uchádzač nie je platcom DPH musí túto skutočnosť v ponuke uviesť
- cena bude stanovená na základe výkazu výmer, ktorý Vám zasielame v prílohe.


7. / Obhliadka diela:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho
okolia tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať
na vypracovanie cenovej ponuky.
Na Obecnom úrade Želovce je možné nahliadnuť do výkresov projektovej dokumentácie
a prevziať si pre potreby súťaže fotokópie jednotlivých výkresov PD.
Pracovná doba verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 08,00 hod. do 15.00 hod.


8. / Predložená ponuka musí obsahovať
- ocenený výkaz výmer + krycí list v štruktúre podľa bodu 6.,
- fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra,
- zoznam stavieb podobného charakteru realizovaný uchádzačom v rokoch 2015 a 2016,
- fotokópiu oprávnenia stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za realizáciu stavby
s odtlačkom pečiatky a podpísanú stavbyvedúcim.


9.1 Forma podania ponuky:
Ponuku predložte v lehote do: 09.10. 2018 / utorok/ do 15,00 hod.
poštou alebo osobne na nižšie uvedenú adresu splnomocneného zástupcu pre verejné
obstarávanie: Ing. Igor Kokavec - K.ING.
Dúbravská cesta 38
990 01 Veľký Krtíš
Ponuka bude predložená v uzavretej obálke, ktorá bude opatrená heslom
„ CHODNÍK - SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ!" a na obálke (aj pri osobnom doručení) bude uvedené obchodné meno a adresa uchádzača a adresa verejného
obstarávateľa - splnomocneného zástupcu pre verejné obstarávanie, podľa bodu 1 a 9.


10./ Hodnotenie ponúk:
Cena predmetu zákazky s DPH /váha 100% /
1. vzorec výpočtu ceny .[(cena^ /cenanavri) *(botfy)
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt
hodnotiaceho kritéria dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
Podmienkou účasti je splnenie bodov 8. a 9. uchádzačom.
Ak víťazný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu v nižšie uvedenej lehote,
verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ďalší v poradí.


11./ Oznámenie výsledku a uzatvorenie zmluvy: Úspešnosť ponuky bude uchádzačovi,
vrátane úspešnosti ponúk ostatných uchádzačov, oznámená do dvoch pracovných dní
od odovzdania ponuky.
Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom uzavretá do troch dní od doručenia
výsledku verejného obstarávania uchádzačom. Stavonisko bude zhotoviteľovi
odovzdané do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy o dielo a jej zverejnenia
na webovej stránke obce.


12./ Použitie elektronickej aukcie: Nie

 

V Želovciach dňa: 02. 10. 2018


Ing. Július Makó, CSc. - starosta obce
v zastúpení Ing. Igor Kokavec - splnomocnený
zástupca pre verejné obstarávanie


 
Vyzva na predlozenie cenovej ponuky.pdf(426.7 kB)Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zadanie - Vykaz vymer.xls(49.5 kB)Zadanie - Výkaz - Výmer
ÚvodÚvodná stránka