Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Želovce, okres Veľký Krtíš

Obec Želovce

Kanalizácia a ČOV v Želovciach, OU VKVytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby „Kanalizácia a ČOV Želovce“ ešte pred jej dokončením
Stavebník Obec Želovce v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Makóom CSc., Zdravotnícka č. 255, 991 06 Želovce, IČO: 00 319 716 podal dňa 14.08.2018 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby:
v v
„Kanalizácia a COV Želovce“
v rozsahu stavebných objektov:
SO 001 - Hlavné a vedľajšie rady podtlakovej kanalizácie, SO 002 - Podružné rady podtlakovej kanalizácie a DPŠ, SO 003 - Podtlaková stanica (PtS), SO 004 - Čistiareň
odpadových vôd,
ešte pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch C-KN parcelné čísla 22 (E-KN 672/56, 11/3), 24, 25/1 (E-KN 12), 27, 748 (E-KN 167/2, 168/2, 166/2), 1182, 1183, 1185 (E-KN 1320/4), 1187 (E-KN 672/55, 672/312), 1188/1 (E-KN 1374, 1376), 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1190 (E-KN 1372), 1191 (E-KN 1373, 23/1), 1193, 1194 (E-KN 1371, 1360/2, 1360/1), 1195 (E-KN 1370), 1196, 1197 (E-KN 1368), 1198 (E-KN 1369), 1199 (E-KN 50/2, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1,57/2, 59, 58/1, 58/2, 58/4, 60, 61, 62/2, 62/3), 1200 (E-KN 89, 88, 87, 86, 85, 1320/3, 159/2), 1202 (E-KN 77/3, 1364), 1203 (E-KN 145, 1349/2, 168/2), 1204 (E-KN 1350/2, 1350/1, 158), 1205 (E-KN 1367), 1206 (E-KN 1365), 1207 (E-KN 1366, 97/1, 97/2), 1208, 1209 (E-KN 159/1), 1503, 1503 (E-KN 168/1), 1575/1 (E-KN 1349/1, 169, 1304), 256, 1320/1, 1320/2, 1572/2, 1575/3, 1572/4, 1575/5 v katastrálnom území Želovce (líniová stavba).
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydalo mesto Veľký Krtíš pod č. spisu: SÚS - 00029/2009 dňa 09.04.2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2009.
Pre stavbu bolo Obvodným úradom životného prostredia vo Veľkom Krtí ši udelené povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pod č. j. 2009/00688 zo dňa 16.11.2009, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava chýb v písomnom vyhotovení stavebného povolenia pod číslom listu 2009/00688 zo dňa 21.12.2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.12.2009.

Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši vydal pod číslom spisu 2012/00013 zo dňa 06.02.2012 rozhodnutie o zmene predmetnej vodnej stavby ešte pred jej dokončením, s termínom ukončenia stavby do 31.12.2015.
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod číslom spisu 2015/006875 zo dňa 09.11.2015 rozhodnutie o zmene predmetnej vodnej stavby ešte pred jej dokončením, s termínom ukončenia stavby do 31.12.2018. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2015.
Zmena stavby má pozostávať:
- zo zmeny termínu ukončenia vodnej stavby, a to do 31.12.2020, pričom dôvodom pre nedokončenie stavby v stanovenom termíne je nedostatok finančných prostriedkov.
Dňom podania žiadosti o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby ešte pred jej dokončením bolo konanie začaté.
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán vo veciach štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojitosti s ustanovením § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovení § 68 v spojení s § 61 stavebného zákona
oznamuje
verejnou vyhláškou začatie konania o zmene stavby ešte pred jej dokončením dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.
Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny vodnej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakom čase oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v stanovenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe alebo zmene, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. A.H. Škultétyho 11, l.posch., č. dv. 8 u pracovníka, ktorý podanie vybavuje.


Ing. Pavel ŠALAMÚN
vedúci odboru


 
 

OZNAMY

Mikuláš 2017

Milé deti!
Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, dňa
8. decembra 2017
(piatok)
do kultúrneho domu
o 16:00 hod.
 
Tešíme sa na účasť všetkých občanov ...viac...

Zverejnené 3.12.2017 -webmaster-


 

TRIEDENIE ODPADU OBYVATEĽMI OBCE

Triedenie odpadu obyvateľmi obce - v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 3.10.2017 -webmaster-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

vykricnik

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO VEĽKOM KRTÍŠI VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU!
Bližšie info v dokumente.
viac...

Zverejnené 5.8.2017 -webmaster-


 

OBECNÉ OSLAVY 2017

plagat

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA OSLAVY OBCE ŽELOVCE, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta 2017.
 
Program:
9:30 hod. - Svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Želovciach, obetovaná za všetk ...viac...

Zverejnené 17.7.2017 -webmaster-


 

Niekoľko slov želovčanom súcim na slovo / Néhány szó, szóra érdemes zsélyieknek

Motto:
Mne nie je jedno, aká bude moja
rodná dedina, keď raz už tu nebudem.
 
Mottó:
Nekem nem mindegy, hogy milyen lesz
Zsély falu, ha már egyszer nem leszek.
viac...

Zverejnené 20.4.2017 -webmaster-


 

Deň narcisov

Stredná odborná škola v Želovciach Vás srdečne pozýva na Deň narcisov 2017 dňa 7. apríla 2017 v telocvični SOŠ v Želovciach od 10:00 hod. pre žiakov ZŠ a SŠ, od 18:00 hod. pre verejnosť.
Prejav ...viac...

Zverejnené 5.4.2017 -webmaster-


 

Hasiči varujú

hasici varuju

Po zime sa jar začína ozývať naplno - zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v z ...viac...

Zverejnené 31.3.2017 -webmaster-


 

Aktualizácia obsahu: Zápisnice, uznesenia obecného zastupiteľstva

Informujeme Vás o aktualizácií obsahu obecnej stránky v podkategórií: Zápisnice, uznesenia obecného zastupiteľstva. Aktualizované boli Zápisnice, a to roky: 2013, 2014, 2015 a 2016. Pre náhľad kliknit ...viac...

Zverejnené 28.2.2017 -webmaster-


 

Pečať rozvoja obcí a miest

Národné informačne stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 bola obec Želovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom sta ...viac...

Zverejnené 4.2.2017 -webmaster-


 

Čistenie komínov

cistenie kominov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a akontroly komínov. Komíny sa čistia v ter ...viac...

Zverejnené 17.10.2016 -webmaster-


 

Okresná hasičská súťaž PLAMEŇ 2016

Okresné kolo hry PLAMEŇ - 3.5.2016 Želovce .... pekne vydarená akcia zorganizovaná pre mladých hasičov z okresu Veľký Krtíš, so súťažnými družstvami zo Želoviec, Hrušova, Príbeliec a Modrého Kameňa .. ...viac...

Zverejnené 16.5.2016 -webmaster-


 

BUDIŠ - Stojíme za hasičmi

budis

Podpor želovských hasičov svojim hlasom a popros aj svojich priateľov, nech hlasujú za nás. Z jednej mailovej adresy môžu poslať 1 hlas.
 
Obec ŽELOVCE
http://www.stojimezahasicmi ...viac...

Zverejnené 27.4.2016 -webmaster-


 

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVY!

vyzva

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystricy upozorňuje na ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVY, za ktoré hrozí pokuta 331 € !

viac...

Zverejnené 2.4.2016 -webmaster-


 

Parlamentné voľby 2016

volby

Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnili parlamentné voľby do NRSR.
Počet oprávnených voličov v obci Želovce je: 1020
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 517
Percentuálna úča ...viac...

Zverejnené 8.3.2016 -webmaster-


 

Dodatok k zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ a MŠ Želovce

pero.JPG

Dodatok k zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ a MŠ Želovce
viac...

Zverejnené 3.3.2016 -webmaster-
Aktualizované: 12.4.2016 -webmaster-


 

Aktualizácia TJ Družstevník Želovce

futbal lopta.jpg

Všetkým nadšencom futbalu dávam do pozornosti aktualizovanú sekciu Futbalového klubu TJ Družstevník Želovce. Na stránke boli doplnené Súpisky, ako i aktuálne tabuľky umiestnenia FK.
viac...

Zverejnené 22.2.2016 -webmaster-


 

Výsledky volieb v obci Želovce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Za starostu obce Želovce bol zvolený Štefan Rimaj s počtom platných hlasov 288.

Kandidáti, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

  1. Čudaiová Žaneta, Mgr.  - 256 hlasov
  2. Obertin Roland, BA       - 256 hlasov
  3. Čery Zsolt                       - 248 hlasov
  4. Katiová Judita                - 235 hlasov
  5. Račková Darina, Mgr    - 220 hlasov
  6. Balla Alexander             - 209 hlasov
  7. Adamová Martina          - 188 hlasov
  8. Kopčányiová Zuzana    - 180 hlasov
  9. Bečkeiová Jana, Bc      - 170 hlasov

 

Výsledky komunýlnych volieb 2018

Výsledky volieb.pdf(906 kB)Výsledky volieb.pdf


4458463

Úvodná stránka